Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2017
Дата публікації 17.03.2017 10:46:48
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД СУПУТНИК"
Юридична адреса* 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82-А
Керівник* Бєлявський Віталій Михайлович - Голова правління. Тел: 044 467-51-09
E-mail* nataliya@transfert.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД СУПУТНИК»

(ідентифікаційний код  02970300)

Повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 20 квітня  2017  о  14-00 годині за адресою: 04080, місто Київ, вул. Межигірська, 82-а, зал №4 адміністративний корпус, 4 поверх.

Реєстрація акціонерів та/або представників відбудеться з 13-00 до 13-45 в день та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 14 квітня  2017 року.

Проект порядку денного:

 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів: обрання робочих органів (голова зборів, секретар зборів, лічильна комісія) .
 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. Звіт аудитора про перевірку та підтвердження правильності фінансової звітності ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Затвердження річного звіту ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 2016 рік.
 6. Розподіл прибутку і збитків  ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» за 2016 рік.
 7. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ«ЗАВОД СУПУТНИК» в 2017 році.
 8. Затвердження статуту ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» в новій редакції, прийняття рішення щодо надання права підписання статуту голові та секретарю  загальних зборів.
 9. Визначення уповноважених осіб для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в звязку із затвердженням статуту в  новій редакції.
 10. Затвердження    «Положення про загальні збори  акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про   Правління»   в новій редакції.
 11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
 12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» протягом року. Надання Голові правління повноважень щодо укладання зазначених договорів та додаткових угод до них.
 13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «ЗАВОД СУПУТНИК» із банківською установою кредитного договору на суму 1 (один) млн.грн. та передання майна відповідної заставної вартості в іпотеку/заставу для забезпечення виконання зобов’язань. Надання Голові правління повноважень щодо укладання зазначених договорів та додаткових угод до них.

Акціонери можуть ознайомитись з документами до порядку денного за адресою: 04080, місто Київ, вул. Межигірська,82-а, в робочі дні з 10-00 до 12-00.

Для участі в загальних зборах акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів, крім того, довіреність на представництво інтересів акціонера  та голосування на загальних зборах.

Пропозиції до проекту порядку денного акціонери мають право подати лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

 

 

Звітний

Попередній

Усього активів

18 318

17 013

Основні засоби

17 502

16 149

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

73

19

Сумарна дебіторська заборгованість

652

379

Грошові кошти та їх еквіваленти

73

338

Нерозподілений прибуток

-891

-1 182

Власний капітал

15 477

15 227

Статутний капітал

826

826

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

2 841

2 223

Чистий прибуток (збиток)

240

47

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

39

40

Повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов”язаний звернутись до депозитарної установи (Зберігача) та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 02970300.smida.gov.ua

                                                                                                    Наглядова Рада ПрАТ "ЗАВОД СУПУТНИК"

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 14.03.2017 р. у виданні "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 49(2554)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Бєлявський Віталій Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2017
(дата)