Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Бєлявський Віталій Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД СУПУТНИК"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04080 м. Київ вул. Межигірська, буд. 82-А
4. Код за ЄДРПОУ 02970300
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 467-51-09 (044) 467-51 - 09
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 02970300.smida.gov.ua в мережі Інтернет 20.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2016 припинено повноваження Голова Наглядової ради Бєлявський Юрій Віталійович
0.0985
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЗАВОД СУПУТНИК" (Протокол № 26 від 20 квітня 2016 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради Бєлявського Юрія Віталійовича. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка у Статутному капіталі 0,0985%, перебував на посаді з 25.04.2014 року.
20.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Ямщик Марк Ілліч
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЗАВОД СУПУТНИК" (Протокол № 26 від 20 квітня 2016 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Ямщика Марка Ілліча. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка у Статутному капіталі 0%, перебував на посаді з 25.04.2014 року.
20.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Дочірне підприємство «Будівельна компанія Олдмілл» 34716351
35.5067
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЗАВОД СУПУТНИК" (Протокол № 26 від 20 квітня 2016 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Дочірне підприємство «Будівельна компанія Олдмілл», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34716351, інформація щодо непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не наводиться оскільки особа є юридичною. Частка у Статутному капіталі 35,5067%, перебувало на посаді з 25.04.2014 року.
20.04.2016 обрано Голова Наглядової ради Бєлявський Юрій Віталійович
0.0985
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЗАВОД СУПУТНИК" (Протокол № 26 від 20 квітня 2016 року) обрано строком на 3 роки Членом Наглядової ради Бєлявського Юрія Віталійовича. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка у Статутному капіталі 0,0985%. Інші посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Комерційний директор ПрАТ "ЗАВОД СУПУТНИК". Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД СУПУТНИК" (Протокол № 1/16 від 20 квітня 2016 року) Бєлявського Юрія Віталійовича обрано Головою Наглядової ради.
20.04.2016 обрано Член Наглядової ради Ямщик Марк Ілліч
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЗАВОД СУПУТНИК" (Протокол № 26 від 20 квітня 2016 року) обрано строком на 3 роки Членом Наглядової ради Ямщика Марка Ілліча. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка у Статутному капіталі 0%. Інші посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор з виробництва ПрАТ "ЗАВОД СУПУТНИК".
20.04.2016 обрано Член Наглядової ради Алимова Оксана Валеріївна
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЗАВОД СУПУТНИК" (Протокол № 26 від 20 квітня 2016 року) обрано строком на 3 роки Членом Наглядової ради Алимову Оксану Валеріївну. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка у Статутному капіталі 0%. Інші посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Юрисконсульт Адвокатського об’єднання “Адвокатська компанія “Керезь, Щукін та Соткілава”, з 08.12.2011 року Старший юрисконсульт Адвокатського об’єднання “Адвокатська компанія “Керезь, Щукін та Соткілава”.